projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Vzorci in vrste naselbin z vidika sonaravnosti na čezmejnem območju Slovenija-Italija

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111031
 • Koristnik: Glavna direkcija za okolje in javna dela Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Namen projekta je določiti skupne strategije in postopke za faze načrtovanja poselitvenih območij na čezmejnem območju s posebno pozornostjo na upravljanju in optimizaciji obstoječih virov (prostora, materialov, obnovljivih in drugih virov energije) za izgradnjo in upravljanje nepremičnin. V raziskavah se posveča posebna pozornost trajnosti pri upravljanju s prostorom z namenom priprave smernic, načel in pravil za varovanje in ovrednotenje krajine ter zagotavljanju promocije trajnostne bivanjske kulture med skupnostmi prebivalcev in lokalnimi institucijami. Namen projekta je uporabiti inovativne pristope pri oblikovanju politik, načrtov in projektov, ki jih lokalni akterji lahko uporabijo pri določanju smernic za razvoj, ki prispevajo k varstvu visoke kakovosti stavbne dediščine in krajine v pokrajinah Trst in Gorica v Italiji ter na Primorskem v Sloveniji. Med projektne aktivnosti se uvršča tudi priprava načrta izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov na področju načrtovanja in upravljanja z viri območja z namenom prenosa potrebnega znanja o zbiranju, obdelavi in upravljanju podatkov ter uporabi specializirane programske opreme ter priprava orodij za spremljanje doseženih rezultatov. Pripravi se še načrt za objavo rezultatov raziskave.

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: november 2005
 • Odobreni strošek: 198.000 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017