projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tipični kakovostni morski izdelki - Ovrednotenje tipičnih in kakovostnih ribjih izdelkov v pokrajini Benetke in v slovenskem obalnem pasu

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223103
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  Občina Caorle
  Zadruga "S. Marco" (Burano)
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Državna zveza zadrug (Venezia Marghera)
  Italijansko raziskovalno središče (Koper - Capodistria)

 • Opis: Namen projekta je ovrednotiti eno izmed najbolj produktivnih ribolovnih in ribogojnih območij: severni Jadran. Pokrajina Benetke igra izredno pomembno vlogo na tem področju. Celotna proizvodnja pa doživlja težke gospodarske čase in je bila potisnjena na obrobje. Z ustreznim ovrednotenjem bi bilo možno širšemu občinstvu predstaviti kulinarično tradicijo severnega Jadrana in tako spodbuditi lokalni ribji trg. V okviru projekta je bil izdelan popis bibliografskih in arhivskih virov ter inventar najpomembnejših ribolovnih in ribogojnih izdelkov pokrajine Benetke in slovenske obale, pri čemer je bila poudarjena posebnost in kakovost lokalnih izdelkov. Za vsak izdelek, ki izpolnjuje pogoje določene v projektu, je bila pripravljena predstavitev z latinskim imenom in lokalnim imenom uporabljenim v severnem Jadranu, opisom načina in obdobja pridelave, količino proizvodnje v različnih obratih v beneškem zalivu, najbolj pogostimi načini za konzerviranje in predelavo izdelka, trženjem in splošnimi ali posebnimi recepti ter nasveti za prilagoditev izdelka najnovejšim kulinaričnim trendom. Za celovito ovrednotenje ribolovnih in ribogojnih izdelkov so bili organizirani informativni posveti, med katerimi je bil dogodek organiziran v sodelovanju z občino Benetke (v okviru drugega projekta, ki je bil sofinanciran iz sredstev Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija - Italija) in skupnim kongresom v občini Izola. Vsa gradiva zbrana med izvajanjem projekta (besedila in fotografije) so izdana na zgoščenki, ki je dostopna na turističnih agencijah, turističnih kmetijah in gostinskih obratih ter lokalnih ustanovah.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 39.900,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Padova, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017