projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Kakovostni tipični izdelki - Ocenjevanje in ovrednotenje tipičnih lokalnih in tradicionalnih kmetijsko-živilskih izdelkov na čezmejnih območjih.

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223102
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  Občina Caorle
  Občina Mirano
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Višješolski izobraževalni zavod "G. Ponti" (Mirano)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Obravnavani projekt se uvršča v proces izbire, ovrednotenja in promocije dveh specifičnih geografskih območij, pokrajine Benetke in Slovenije. Projekt upošteva možnost, da se kakovostni izdelki z obeh območij v prihodnosti priznajo na evropski ravni ter se določi eden ali več podeželskih oziroma kmetijsko-živilskih okolišev povezanih s tipičnimi, tradicionalnimi in biološkimi proizvodi. V prvi fazi projekta so bile določene aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, in pogoji, ki jih mora izpolnjevati proizvodnja, da se izdelki označijo kot “zaščitena označba porekla”, “zaščitena geografska označba” ali “biološki”. Rezultati so bili zbrani v publikaciji, ki vsebuje tehnične podatke o najbolj zanimivih izdelkih: v Italiji so to vrtnine, vino in tradicionalni živilski izdelki, v Sloveniji pa vino, siri in suhomesnati izdelki. Ob zaključku projekta so bile določene tudi agrituristične poti, na katerih je možno izdelke poskusiti. V publikaciji z naslovom “Ovrednotenje kmetijsko-živilskih izdelkov” je objavljen podroben seznam kakovostnih izdelkov, preveden tudi v slovenščino in v angleščino. Priložena je zgoščenka s tehničnimi navodili in predpisi s tega področja. Publikaciji je dodan zemljevid z označenimi turističnimi in ekološkimi kmetijami v pokrajini Benetke, oglašujejo pa se tudi nekateri tipični izdelki z goriškega in Krasa (tolminski sir, goriške češnje, kraški pršut). V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti informiranja javnosti, in sicer promocijski dogodki ter strokovna usposabljanja. Na dveh seminarjih so bili predstavljeni predpisi za pridelavo in proizvodnjo. Promocijske aktivnosti, ki so bile organizirane v Miranu in Izoli, pa tudi s pomočjo distribucije omenjene publikacije, degustacij in neposredne prodaje, so omogočile predstavitev kmetijsko-živilski izdelkov z obeh geografskih območij.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 59.820,86 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017