projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Cesarska cesta - Okusi in kulture v obmejnih deželah Veneta, Furlanije-julijske krajine in Slovenije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223101
 • Koristnik: Združenje "Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore"
 • Partner:
  Državno združenje "Città del vino" (Siena)
  Združenje za turistično promocijo "Bibione - Caorle"
  Izobraževalni center "IAL" (Mestre)
  Občina Caorle
  Konferenca županov vzhodnega Veneta (Portogruaro)
  Fakulteta za agronomijo - Univerza v Padovi
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Pokrajina Venezia
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: V okviru projekta se izvaja celovita promocija in ovrednotenje kulturnih in zgodovinskih običajev ter tipičnih izdelkov s celotnega programskega območja. Namen projekta je spodbuditi razvoj turizma in obstoječih gospodarskih dejavnosti na tem območju. Projekt se navezuje na tradicijo starodavnih evropskih dvorov, Beneške republike in habsburškega dvora v obdobju med 18. stoletjem in začetkom 20. stoletja, ki so jo zaznamovale velike gospodarske in družbene spremembe. Območje, ki sega od Veneta prek Furlanije Julijske krajine do Slovenije, zaznamuje zelo bogata zgodovinska in arhitekturna dediščina ter naravne vrednote. V okviru projekta se jih skuša ovrednotiti skupaj z drugimi gospodarskimi viri, da se s sistemom usklajenega informiranja in promocije poveča pretok turistov, jedro sistema je “Cesta cesarice”, ki jo je mogoče obiskati na zgoraj omenjeni spletni strani. Projekt se lahko pohvali z izjemno kulturno vsebino, ki lahko prispeva k razvoju podeželja na partnerskih območjih. Vino, kot nišni proizvod, na poseben način odseva kulturo, tradicijo in zgodovino celotnega območja. V povezavi z vinom se izoblikujejo turistični paketi, ki se povsem upravičeno vključijo v obstoječe nacionalne in mednarodne turistične programe.
 • Spletna stran projekta: http://www.stradaimperatrice.it

 • Datum pričetka projekta: december 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 81.375,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017