projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Poti okusov - Sprehodi po deželi

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223100
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  Občina Campagna Lupia
  Občina Caorle
  Občina Mirano
  Občina Portogruaro
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Občina Izola - Comune di Isola

 • Opis: V okviru projekta je bila izdelana kritična raziskava obstoječih promocijskih aktivnosti na obravnavanem območju. Namen raziskave je pripraviti strategijo za racionalizacijo in ovrednotenje aktivnosti, ki bi omogočila, da se čim bolje izkoristijo potenciali in pripravijo sredstva za razvoj podeželja in celotnega območja. V okviru prve faze so bile analizirane obstoječe pobude na območju, ki so v upravljanju lokalnih partnerskih organizacij, v naslednji fazi pa je bil izdelan pregled ponudbe tipičnih in tradicionalnih izdelkov na območju Veneta. Na osnovi analize so bile izbrane najboljše operativne strategije z namenom ustreznega ovrednotenja obravnavanih pobud in njihove uporabe za promocijo območja. Preučeni so bili številni že uveljavljeni dogodki, med njimi velja omeniti zlasti: “Praznik oljk, vina in rib” v Izoli, “Praznik gosi” v Miranu, “Sejem sv. Andreja” v Portogruaru, “Božič na podeželju” v kraju Campagna Lupia in “Praznik radiča” v Miranu. Dodatno je bilo preučeno stanje kmetijstva na območju Livenza-Tagliamento in Brenta-Dese, izbrani so bili kakovostni izdelki prisotni v omenjenih regijah in določene njihove sezone. V okviru projekta se tako skuša razviti proces ovrednotenja najbolj značilnih aktivnosti območja. Kot končni rezultat je predvidena povečana prepoznavnost tipičnih promoviranih izdelkov in bolj učinkovita promocija posameznih pobud.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 99.614,76 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017