projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: ORTOCOGOMAR – Promocija uporabe tipičnih prehrambenih izdelkov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223099
 • Koristnik: Trgovinska zbornica (Gorizia)
 • Partner:
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Venezia Marghera)
  Neposredni kmetovalci Venezia (Martellago)
  Združenje kmetovalcev Venezia (Mestre)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Večletni projekt pokrajine Benetke je namenjen promociji kulture in potrošnje tipičnih izdelkov (“Orto” in “Mar”) ter gostinstva (“Cogo”). Namen projekta “OrtoCogoMar” je na naših mizah predstaviti vse okuse bogate tradicije Beneške republike. V okviru projekta je, kot nadaljevanje podobnega projekta iz leta 2002, predvidena vrsta aktivnosti za spodbujanje potrošnje tipičnih izdelkov iz sodelujočih območij in ovrednotenje tipičnih kmetijskih proizvodov iz pokrajine Benetke in Slovenije. Obravnavajo se zlasti pridelava vrtnin, vina, mleka in mlečnih izdelkov ter ribolov, ki je zlasti razširjen v pokrajini Benetke. V prvi fazi projekta so bile izdelane zgodovinske raziskave in preučena obsežna dokumentacija o kmetijskih in kulinaričnih tradicijah ter o žviljenjskem slogu na podeželju v okolici Benetk in v Sloveniji. Pripravljena je bila publikacija o tipičnih lokalnih izdelkih iz okolice Benetk in Slovenije, kulinariki in proizvodnih tradicijah, ki vsebuje tudi podatke o organoleptičnih značilnostih specifičnih izdelkov, proizvodnih metodah, zgodovinskih in kulturnih lastnostih tipičnih izdelkov in o njihovi vpetosti v območje ter vrsto kuharskih receptov. Trije dogodki so prispevali k prepoznavnosti projekta: poleg dveh sejmov na mestnih trgih, na katerih so imeli obiskovalci možnost preizkušati nekaj tipičih kmetijskih in ribiških proizvodov, je bilo v okviru projekta organizirano tudi sodelovanje na Mednarodni borzi enogastronomskega turizma “Biteg” v Trentu.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 99.750,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017