projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Promocija bioloških izdelkov, biološka-turistična pot med Benetkami in Portorožem - BIO TURIZEM

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223098
 • Koristnik: Združenje za ekološko kmetovanje (Padova)
 • Partner:
  Združenje za ekološko kmetijstvo (Fagagna)
  AVEPROBI - Združenje ekoloških kmetov Veneta
  Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije - Obala

 • Opis: V okviru projekta je predvidena vrsta aktivnosti za promocijo in ovrednotenje biološke kmetijske pridelave, vključno z ribogojništvom, katerega predstavljajo ekstenzivne ribogojnice v severnem delu beneške lagune in na celotnem upravičenem območju. AIAB Veneto deluje v vlogi “podeželskega animatorja” za biološko kmetovanje z dvema temeljnima ciljema: razširiti biološko pridelavo na deželni ravni in osveščati potrošnike o pomenu rabe svežih in predelanih bioloških izdelkov. Namen projekta je povezati kmetovalce in turistične organizacije na jadranskem delu Veneta, Furlanije Julijske krajine in Slovenije ter na ta način razširiti komercialne možnosti bioloških pridelkov in izdelkov. V okviru projekta je bila izdelana publikacija z naslovom “Bio strani” ter pripravljena biološka turistična pot od Benetk do Portoroža. Publikaciji “Bio strani” je bil namenjen del spletnega mesta AIAB Veneto, pri čemer je bila posebna pozornost posvečena ponudbi izdelkov in storitev. Biološki pridelki in izdelki se promovirajo tudi v okviru dogodkov “AIAB bio-nedelja”. Pričakovati je, da bo projekt prispeval k povečanju števila gospodarstev s pridobljenim ekološkim certifikatom (Uredba ES št. 2092/91) ter vzpostavil nove biološke turistične poti, tudi z vključitvijo ribje proizvodnje v severnem delu beneške lagune. Na ta način se želi potrošnike informirati o značilnostih biološke pridelave.
 • Spletna stran projekta: http://www.aiabveneto.org/_bioturismo.html

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 71.250,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017