projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Modeli trajnostnega razvoja kmetijstva in postopkov reje živali na kraškem in hribovitem območju za potrebe ohranjanja kulturne krajine in vrednotenja lokalnih proizvodov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223005
 • Koristnik: Pokrajina Pordenone
 • Partner:
  Oddelek za vede živalske proizvodnje - Univerza v Vidmu
  Veterinarska fakulteta - Univerza v Ljubljani

 • Opis: V hribovitih območjih je že tisočletja vzpostavljeno sodelovanje med naravo in človekom. K oblikovanju tega območja so močno prispevale kmetijske dejavnosti, predvsem paša, zaradi katere so znotraj gozdnih površin nastali prostrani travniki in pašniki, ki so do industrijske dobe predstavljali temeljni vir kmetijskega gospodarstva in živinoreje. V zadnjih desetletjih je živinoreja izgubila svojo tradicionalno vrednost, kar je povzročilo zmanjšanje površin travnikov in pašnikov. Živinorejski sektor v hribovitih predelih se je sicer v tem času odločno razvil: gospodarstva na najbolj ugodnih legah so se močno povečala in izboljšala svoje tehnične in proizvodne zmogljivosti, manjša družinska gospodarstva, ki so večinoma delovala v manj ugodnih legah, pa so bila izrinjena s trga. V zadnjih letih se vedno več ljudi zanima in podpira selitveno pašo, vezano na poletno tranzimanso. Ekstenzivna paša, nizka stopnja zunanjih vplivov, prispevek k raznolikosti krajine ter pridelava značilnih tipičnih izdelkov namreč izpolnjujejo pričakovanja prebivalcev v hribovitih predelih v povezavi s kmetijskimi dejavnostmi. Cilj projekta je izboljšati pogoje za kmetovanje v hribovitih predelih s pomočjo predstavitev, poskusov, promocije, in sicer na podlagi dveh primerov, enega na italijanski (greben Cansiglio-Cavallo) in enega na slovenski strani meje (Vremščica).
 • Spletna stran projekta: http://www.ir3a-malghe.org

 • Datum pričetka projekta: april 2003
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 396.732,38 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017