projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Načrtovanje in monitoring v Mednarodnem parku Breški Jalovec-Nadiža

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111030
 • Koristnik: Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
 • Partner:
  LTO Sotočje - Lokalna turistična organizacija
  Občina Kobarid
  PRC - Posoški razvojni center (Kobarid)
  Pokrajina Udine
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Namen projekta je pripraviti načrt za ustanovitev in upravljanje bodočega mednarodnega parka. Pri določanju območja je potrebno upoštevati in uporabiti obstoječe urbanistične instrumente, kot so ekološko pomembna območja, občinski in medobčinski parki. V park so vključeni občinski park Breški Jalovec- Beli potok in občina Tipana, medobčinski park reka Lerada v občinah Ahten, Fojda in Tipana, ekološko pomembno območje deber Pradolina in hrib Mija ter občina Podbonosec, ekološko pomembno območje Tesen Karnahta in Matajur v občinah Sovodnje in Podbonosec. Po določitvi meja se izbere najbolj primerna oblika upravljanja parka, pripravi se podatkovna baza in se s pomočjo letalskih posnetkov izvede skupno kartiranje ter določi sistem za okoljski monitoring. S postopnim oblikovanjem Mednarodnega parka Breški Jalovec-Nadiža še želi zagotoviti varovanje in ovrednotenje obstoječih naravnih vrednot, krajinske, kmečke in zgodovinske dediščine. Celovito in sinergijsko delovanje ovrednotenja naravnega okolja in trajnostnega razvoja turizma predstavlja najbolj primeren način za odpravo izoliranosti, ki zaznamuje to obmejno območje, za katerega so značilni pojavi izseljevanja, opuščanja in upada proizvodnje.

 • Datum pričetka projekta: julij 2003
 • Datum konca projekta: julij 2006
 • Odobreni strošek: 125.915,89 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017