projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TURSUB - Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohranjati – podvodni svet Kopra, Gradeža in Caorl

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222528 AASLO222528 AAVEN222528
 • Koristnik: Občina Grado
 • Partner:
  Združenje za turistično promocijo "Bibione - Caorle"
  Občina Caorle
  Potapljaška skupina "Caorle"
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Civilna zaščita Furlanije Julijske krajine "Grado"

 • Opis: Občine prijaviteljice povezujejo številne podobnosti z vidika zemljepisne lege in značilnosti turizma, zato so si kot izhodišče projekta postavile morje, podvodni svet in primerljiva naravna in arheološka bogastva na svojih ozemljih. Skupni cilj je bil ovrednotenje in promocija morskega sveta prek čezmejne mreže podvodnih poti različnih težavnostnih stopenj, ki bi bile dostopne tako izkušenim potapljačem kot turistom začetnikom. V ta namen so bile izdelane skupne podvodne poti in informacijske točke za sprejem turistov, ki s primernim oglaševanjem lahko združujejo ponudbo in racionalno upravljanje z obiski. Na ta način je zagotovljeno, da so turistični podvodni obiski resnično sonaravni in dobro organizirani. Tri občine partnerice so aktivnosti izvajale skupaj. Prva faza projekta se je začela z iskanjem bibliografskih podatkov in raziskovanjem lokacij za potapljanje, ki bi bili zanimivi zaradi naravne oziroma zgodovinske ali arheološke dediščine ob obalah v krajih Caorle, Gradež in Koper. Naknadno so bile za vsako občino izdelane po štiri natančno določene podvodne trase, ki so bile posnete,fotografirane ter katalogizirane. Zbrani material je bil v treh občinah predstavljen na razstavah, namenjenih šolam in turistom. V okviru projekta je bila izdelana zbirka promocijskega gradiva s podrobnimi evidenčnimi kartoni za vseh dvanajst podvodnih poti, na katerih so navedeni vsi potrebni podatki za varno potapljanje na teh mestih. Na vsakem kartonu je izrisan tudi zemljevid in jasno nakazane zanimivosti ter navedeni tehnični podatki, podroben opis in dodatni podatki.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2006
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 201.299,99 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017