projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: LAND ART & WINE - Po poteh umetnostne obrti in vina

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AASLO222526, AAVEN222526
 • Koristnik: ICRA Severne Primorske - Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija
 • Partner:
  Združenje obrtnikov Venezia
  Občina Brda
  Občina Idrija
  Občina Vipava
  Pokrajina Gorizia
  RA ROD - Razvojna agencija ROD
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Projekt je nadaljevanje predhodnega projekta z naslovom “Oblikovanje blagovne znamke idrijske čipke”, ki se je izvajal v letih 2003 in 2004, z namenom izdelati prepoznavno, uveljavljeno in močno blagovno znamko “Idria Lace”. Med cilje prvega projekta so spadali umestitev in uveljavitev blagovne znamke v različnih sektorjih, in sicer tudi v turizmu. V okviru projekta je bila izdelana razvojna strategija za območje Idrije kot turistične destinacije, izdelana je bila promocija obrtniških in umetniških del, ki se izdelujejo v centru sv. Kozme in Damjana na otoku Giudecca v Benetkah. Projekt se je izkazal za izjemno pomembnega in koristnega za vse sodelujoče partnerje. V prvi fazi so bile raziskane tradicionalne obrtne dejavnosti, kar je bilo nujno potrebno za izdelavo strategije za turistično promocijo izdelkov in z njimi povezanih območij. V naslednji fazi so bili organizirani dogodki in seminarji, namenjeni predmetu projekta in določeni turistični programi umetnostne obrti in lokalne gastronomske in vinske ponudbe na osnovi štirih elementov: železa, zemlje, papirja in lesa. Na slovenski strani je bila urejena turistična infrastruktura oziroma Center idrijske čipke v Idriji in razstavni prostori v Vipavi in na Dobrovem. Doseženi rezultati so bili predstavljeni na dveh zaključnih kongresih, in sicer v Benetkah in v Idriji ob Festivalu idrijske čipke. Izdelano je bilo tudi promocijsko gradivo, namenjeno turistom.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: avgust 2007
 • Odobreni strošek: 233.225,24 €
 • Dežela / Statistična regija: Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017