projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: METE-Ozemlje Tiepolow

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CBVEN222505
 • Koristnik: Zveza trgovcev (Venezia)
 • Partner:
  Trgovinska zbornica (Koper-Capodistria)
  Trgovinska zbornica (Venezia)
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Območje Mirana nudi obiskovalcem izredno dediščino, ki je stičišče umetniških zakladov, nadvse lepih naravnih okolij, edinstvenih gastronomskih tradicij. Območje okoli Mirana se nam kaže posejano z veliko čudovitimi vilami in parki, ki segajo v obdobje Serenissime. Med vsemi naj spomnimo na znano posestvo beneških slikarjev Tiepolo. Celotna raznolika dediščina še danes ni popolnoma ovrednotena, včasih ni priznana, celo skrita in nepričakovana. Območje zemlje Tiepolov (“Terre dei Tiepolo”) pa nudi veliko. Projekt je zaradi tega predvidel realizacijo vodilne komunikacijske aktivnosti za vrednotenje krajev na območju Mirana, ki jih želi spodbujati v smeri turističnega zanimanja in jih povezati s pobudami, ki so že prisotne in ustaljene. Začetno smo priredili več koordinacijskih srečanj s krajevnimi ustanovami in delavci s področja, z namenom da bi predstavili raziskavo poti in sprejeli morebitne opombe in predloge. Po tej fazi smo opredelili različne krožne poti (npr. krožne poti starodavnih bivališč, arheološko krožno pot) in razvili koordinirano podobo projekta. Konkretni rezultat je zabojček za spodbujanje ekološkega turizma Tiepolov na območju Mirana in Istre. Zabojček je zbirka različnih krožnih poti, značilnih za udeležena območja. Med drugim smo priredili nekatere enogastronomske večere, s katerimi smo vpletli krajevne delavce. Ti večeri so bili prilika za spajanje morske s kopno kuhinjo, po najboljših kulinaričnih izrazih ozemlja
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2007
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 162.555,71 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017