projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: A.A.A. - Voda in čebele

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CAVEN222504
 • Koristnik: Gospodarsko interesno združenje "Marco Polo System" (Venezia)
 • Partner:
  Konjeniško društvo "Marco Polo" (S. Liberale)
  Občina Marcon
  Občina Venezia
  Zadruga "Senza Frontiere" (Mestre)
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano

 • Opis: Namen projekta “A.A.A.” je bil na območju Veneta in Slovenije izdelati metodologijo za trajnostni razvoj turizma, vključujoč dva elementa: voda kot simbol mokrišč, rečnih tokov in lagun ter čebelarstvo. Projekt predstavlja začetek stalnega programa posegov, ki potekajo v dveh sklopih. Prvi oziroma naravovarstveni sklop se je izvajal na mokriščih pred izlivom reke Dese in na severnem delu Beneške lagune, drugi pa je bil namenjen čebelarstvu, in sicer ustanovitvi čebelarskega centra odličnosti. V okviru projekta se je začelo spreminjanje obravnavanih območij v potencialne turistične destinacije, tako da so se tri območja, pomembna za Skupnost/OPS (gozd v Mestrah, jame v Praellu in jame v Gaggiu) povezale s Parkom severna laguna prek izliva reke Dese. Izdelan je bil program sonaravnega turizma, in sicer vrsta tematskih poti za kolesarjenje, pohodništvo, jahanje ter rečnih in lagunskih vodnih poti. Cilj projekta je bil razbremeniti zasičene turistične kraje in ponuditi nove možnosti za doživljanje narave ob spodbujanju manjših proizvodnih dejavnosti, kot je čebelarstvo, ki je izredno zanimivo zaradi pozitivnih učinkov na okolje in gospodarstvo v Sloveniji in Italiji. Ob zaključku projekta sta bili za namene objave in oglaševanja izdelani dve knjigi: ena namenjena gozdu v Mestrah in območju, ki ga zajema ta projekt, druga pa medu in osnovnim receptom za jedi z medom.
 • Spletna stran projekta: http://www.marcopolosystem.it/marcopolosystem.htm

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 148.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017