projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Bacbrenta - Turistično vrednotenje Beneškega ozemlja na območju Konzorcija bonifica Bacchiglione Brenta

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAVEN222502
 • Koristnik: Konzorcij za bonifiko "Bacchiglione Brenta" (Chioggia)
 • Partner:
  Občina Piran-Pirano

 • Opis: Namen projekta je bil v turističnem smislu ovrednotiti območje Konzorcija, ki sodi v pristojnost pokrajine Benetke, in sicer območje občin Chioggia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fosso, Vigonovo, Camponogara, Dolo in Stra. Območje se ponaša z izredno bogato okoljsko in krajinsko dediščino, ki jo zaznamujejo dela v okviru amelioracije in so pomembno pričevanje človeške ustvarjalnosti, zato se projekt osredotoča na odkrivanje teh del s ciljem pritegniti pozornost turističnih tokov z večjih in bolje obiskanih središč (plaž in večjih mestnih središč) k manjšim krajem z namenom postatii privlačna destinacija za tiste, ki se zanimajo za zgodovino in kulturo posameznih območij. Odkrivanje zgodovinske in kulturne dediščine se je začelo z zaščito, digitalizacijo in spletno objavo zgodovinskega arhiva, ki je tako postal dostopen lokalnim prebivalcem, pa tudi potencialnim turistom prek organiziranih srečanj z javnostjo in vodenih ogledov. Konzorcij spodbuja tudi druge dejavnosti sciljem krepiti prepoznavnost tega območja v širšem prostoru. Na osnovi izvedenega projekta je pričakovati, da bo tudi bonificirano območje vključeno v pomembnejše turistične programe, ki potekajo v sosednjih območjih. Za turiste, ki polnijo najpomembnejše kraje v pokrajini Benetke in bi radi bolje spoznali zgodovinske in kulturne vidike obiskanega območja, predstavljajo ta območja zanimivo alternativo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 100.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017