projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Beneška umetnost - Poti med zakladi renesančne beneške umetnosti

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222501
 • Koristnik: Občina Noale
 • Partner:
  Goriški muzej

 • Opis: Namen projekta je bil ovrednotiti in olajšati turistom dostop do pomembne zgodovinske in kulturne dediščine v Občini Noale prek zgodovinskih in kulturnih programov, posvečenih beneški umetnosti v renesansi. V tem smislu odkrivanje zgodovinskih znamenitosti in velikih umetniških del predstavlja ponovno močno spodbudo za razvoj tematskega turizma. Renesansa je zagotovo eno izmed obdobij, v katerem so italijanski slikarji in kiparji dosegli najvišjo stopnjo umetniškega izražanja. Cerkev sv. Feliksa in Fortunata v kraju Noale se zagotovo ponaša z izredno znanimi platni in kipi. V zgodovinskem jedru kraja Noale stoji “Steber miru”, ki ga je izdelal Paolo Pino Veneziano. Center krasijo tudi fasade in dvorane plemiškega nadstropja palač iz šestnajstega stoletja na Grajskem trgu. Fasade na trgu XX. septembra pa so poslikane s freskami neznanih avtorjev. Občinska uprava se je odločila izvesti projekt za promocijo tematskega turizma, v okviru katerega je raziskovala številne mojstrovine beneške umetnosti iz obdobja renesanse v kraju Noale. Sodelovanje z Goriškim muzejem iz Nove Gorice predstavlja prednost tega projekta, saj si muzej že vrsto let prizadeva za ovrednotenje in promocijo kulturnih programov. Turistom je dana možnost, da občudujejo mestna umetniška dela in sledijo kulturnim potem, ki so ustrezno označene v dveh jezikih, poti lahko prehodijo ali prekolesarijo. Ob koncu so bili izdelani tematski vodiči in promocijski materiali ter objavljen esej o umetniški dediščini kraja Noale. Celotno gradivo predstavlja pomembno sredstvo za promocijo območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 43.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017