projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Musa - Animirani muzej

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAVEN222500
 • Koristnik: Združenje "DonnEuropee Federcasalinghe" (Venezia Marghera)
 • Partner:
  Kobariški muzej
  Muzej bonifike (San Donà di Piave)
  Etnografski muzej "Fossalta di Portogruaro"
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano

 • Opis: Zamisel za “Animirani muzej” se je rodila iz projekta “Ulični muzej”, ki ga je izvedel Pomorski muzej “Sergej Mašera” v Piranu. Animirani muzej mladim in otrokom je nudil inovativne oblike animiranja umetniških del ter tako spodbujal njihovo radovednost in zanimanje za dediščino muzeja in hkrati spodbujal zanimanje za njihove zgodovinske in kulturne korenine. Projekt je spodbujal razvoj raznolikosti turistične ponudbe in tematskega turizma v okviru čezmejnega sodelovanja. K sodelovanju so bile povabljene šole in izobraževalne ustanove, lokalni organi s ciljem aktivno prispevati k izvajanju in promociji projekta. Za izvedbo gledališke delavnice so bili vzpostavljeni prvi stiki s šolami, ki so jih vodili dijaki z namenom organizirati pet animiranih obiskov Muzeja bonifike. Strokovnjaki za gledališče in muzej so dijakom nato pomagali pripraviti gledališke predstave, ki so jih odigrali ob obisku muzeja. Vzpostavilo se je dobro omrežje stikov med slovenskimi in italijanskimi šolami, tudi prek računalniške povezave med številnimi šolami na obeh straneh meje, kar je prispevalo k izmenjavi in medkulturnemu soočanju. Ob zaključku projekta je bila izvedena tudi turistična promocija in izdelano promocijsko gradivo ter organiziran dan z naslovom “Animirani muzej na srečanju z otroki”, na katerem je bila predstavljena inovativna strategija za komunikacijo in izobraževanje, ki se je izoblikovala prav v okviru projekta.
 • Spletna stran projekta: http://www.donneuropee.net/index.php?area=6& menu=79

 • Datum pričetka projekta: november 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 111.238,00 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017