projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: ST.A.AD - Štirje letni časi na Severnem Jadranu. turistična predstavitev kampanja mest, morfologije in naravnega okolja obalnih področij Veneta in Slovenije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222497
 • Koristnik: Trgovinska zbornica (Venezia)
 • Partner:
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Projekt “ST.A.AD” obsega obširne aktivnosti namenjene ovrednotenju različnih področij: turizem, varstvo okolja, gospodarstvo, zgodovinsko in umetniško dediščino, naravno okolje in morfologijo mestnih središč na območju pokrajine Veneto in zrcalnih slovenskih območjih. Izdelani so bili trije turistični vodiči, od katerih je bil vsak namenjen enemu posebnemu vidiku severnega Jadrana. Vodiči zvesto predstavljajo skladnost med območji dežele Veneto in delom Slovenije, pri čemer je izpostavljena skupna zgodovinska, naravna in kulturna dediščina. Izdelan je bil tudi DVD, na katerem se ob glasbi Vivaldija in Tartinija vrtijo fotografije Benetk in mest na slovenski obali, saj so glasba in podobe univerzalen jezik. Namen projekta je bil spodbuditi nove oblike trajnostnega in ne le sezonskega turizma in preusmeriti pretok turistov v manjša središča, na podeželje in v naravne ekosisteme ter poudariti pomen spoštovanja okolja in prostora. Projekt “ST.A.AD” je logično nadaljevanje aktivnosti za ovrednotenje območja in lepot v deželi Veneto in Sloveniji, ki so se leta 2004 začela s tematskimi projekti “Glasovi in zvoki”, “Portolando Adriatico” in še dodatno “Po poteh sakralne umetnosti”. Prijavitelj bi želel še naprej zasledovati cilje predhodnih projektov ter zagotoviti obveščanje o rezultatih, promocijo in ohranjanje zanimanja do odkrivanja in ovrednotenja pogosto zanemarjene kulturne dediščine in tradicije.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 156.564,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017