projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: AGHE -

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222494
 • Koristnik: Občina Morsano al Tagliamento
 • Partner:
  Občina Camino al Tagliamento
  Občina S. Michele al Tagliamento
  Občina Varmo
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Cilj projekta je bil promocija čezmejnega sodelovanja na področju okolju prijaznega turizma in spodbuditi poznavanje in ovrednotenje naravne, zgodovinske in kulturne dediščine na območju občine Morsano al Tagliamento. V okviru projekta je bila izvedena promocija poti spomina vzdolž rečnih tokov, z namenom spodbuditi počasno mobilnost (plovba in kolesarjenje/ pohodništvo) in trajnostni prevoz po večinoma kmetijskih območjih. V prvi fazi projekta je bila izvedena katalogizacija naravnih območij ter umetnostnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter tipičnih izdelkov. Posamezni kraji so bili nato povezani s kolesarskimi turističnimi potmi, ki so dostopni z geografskim informacijskim sistemom na zgoščenki ali na medmrežju. V naslednji fazi so bili izdelani načrti za infrastrukturo, in sicer za več posegov namenjenih ureditvi in nadgradnji kolesarske poti med krajema Mussons in S. Paolo, s ciljem obnoviti zgodovinske prehode čez reko Tilment. V okvir projekta so bili urejeni tudi novi privezi na obeh bregovih in nakup plovila za prevoz potnikov na levem bregu reke med kraji Belgrado in Camino. Vzpostavljena je bila krožna pot, ki se navezuje na drugo pot v smeri morja ter pot v smeri kraja Cordovado v pokrajini Pordenone. Vzdolž teh poti so bile postavljene table z navedenimi zanimivostmi in gostinskimi obrati. V zadnji fazi je bil projekt predstavljen tudi v posebnih oddajah na lokalnih televizijah, s tiskanimi oglasi ter s v okviru pobratenja s slovenskim partnerjem ob letnem “Pohodu ob Tilmentu”.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2006
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 118.897,41 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017