projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: RAPIDE - Trajnostni razvoj rečnega turizma na gornjem Tilmentu

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222493
 • Koristnik: Občina Forni di Sopra
 • Partner:
  Občina Ampezzo
  Občina Forni di Sopra
  Občina Socchieve
  LTO Bovec - Lokalna turistična organizacija
  LTO Sotočje - Lokalna turistična organizacija

 • Opis: Projekt “RAPIDE” je nastal kot zamisel Občine Forni di Sopra, ki bi rada spodbudila trajnostno in ekološko izkoriščanje zgornjega toka reke Tilment za kajak, rafting, soteskanje itd, ter tako preusmerila turistične tokove na svoje območje in na območje sosednjih občin, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Na ta način se skuša ovrednotiti izjemno naravno bogastvo tega območja, ki je na nacionalni ravni še premalo znano, istočasno pa ekološko ozavestiti obiskovalce. Poleg koordinacije, vodenja finančne plati in usklajevanja med slovenskimi in italijanskimi partnerji, je bilo v okviru projekta izvedenih tudi nekaj infrastrukturnih posegov na reki namenjenih uporabi približno osem kilometrov dolgega odseka. Urejene so bile tri točke za vkrcavanje in izkrcavanje, na katerih so bila preurejena parkirišča, dodana servisna infrastruktura (slačilnice, stranišča, mize in klopi) ter postavljene table in oznake. Naknadno so bili izvedeni promocija in organizacija predstavitvenih dogodkov na osnovi začrtane marketinške strategije. Turistom so imeli priložnost brezplačno poskusiti rečne športe. V zaključni fazi projekta je bilo izvedeno spremljanje, vrednotenje in predstavitev rezultatov, z namenom pridobljene izkušnje prenesti na druga podobna območja. Pričakovati je torej pozitiven finančni učinek na turistični promet (gostinstvo, namestitev, trgovine) ter posledično izboljšanje zaposlenosti ter zmanjšanje odseljevanja iz gorskih krajev.
 • Spletna stran projekta: http://www.tagliamentokayaksprint.com

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: julij 2007
 • Odobreni strošek: 152.075,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017