projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Utrinki in okusi čezmejnega Krasa

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222471
 • Koristnik: SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Cividale del Friuli)
 • Partner:
  Trgovinska zbornica (Trieste)
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
  Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla vin "Kras" (Trieste)
  Inkubator d.o.o. (Sežana)
  Občina Komen
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Sežana
  Razvojni center - Zavod za razvoj podeželja (Divača)
  Odbor za ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega oljčnega olja (Trieste)

 • Opis: Projekt je vzpodbudil povezovanje, sodelovanje in promocijo gostinskega turizma na slovenskem in italijanskem Krasu. Temelji na izkušnjah partnerjev iz prejšnjih projektov, kot so “Pilotni projekt Kras/Progetto pilota Carso”, “Pomlad kraških dobrot/Primavera delle delizie del Carso”, “Vinska pot Terana/Strada del Terrano” in “Okusi Krasa/Sapori del Carso”. Na začetku je bila izdelana analiza turistične in enološko-gastronomske ponudbe kraškega območja, ki je omogočila izdelavo skupnih promocijskih aktivnosti, in sicer izdelavo nišnih turističnih paketov ter dogodkov, srečanj, pobud in degustacij na čezmejnem območju. Poglavitni cilj projekta je bil vsekakor spodbujanje turizma na Krasu zlasti z usklajevanjem obstoječe raznolike gostinske ponudbe z ovrednotenjem dediščine, istočasno je nastala stalno omrežje za izmenjavo in širjenje lokalnih dobrot. V okviru projekta je bila izvedena tudi promocija lokalnih restavracij, turističnih kmetij, turističnih ponudnikov, trgovcev in podjetnikov oziroma vsega, kar spremlja tipično kraško kuhinjo in tipične izdelke, ob tem pa se je ohranil pomen okolju prijaznega turizma ter možnih povezav s spremljajočo lokalno ponudbo: čezmejnimi kolesarskimi potmi, izletništvom, jahanjem na konjih, jadranjem, itd.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 20.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017