projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TRANS - PLAN: Čezmejno prostorsko načrtovanje

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111028
 • Koristnik: Pokrajina Gorizia
 • Partner:
  Center uporabne ekologije (Gorizia)
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Gorizia)
  Občina Cormons
  Občina Gorizia
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Brda
  Občina Šempeter-Vrtojba
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Namen projekta je oceniti potencial in vlogo prostorskega načrtovanja in programiranja s poudarkom na usklajenem in trajnostnem razvoju čezmejnega območja Pokrajine Gorica. V ta namen je predvidena primerjalna študija sistemov upravljanja s prostorom, ki se uporablja v Italiji in Sloveniji, s ciljem poiskati skupna izhodišča za skupno načrtovanje v prihodnosti. Pri izdelavi študije se posveča posebna pozornost najbolj obetavnim in najbolj kritičnim sektorjem gospodarskega razvoja območja, med katere spadajo intermodalni sistem, razvoj turizma, varovanje okolja, vodni sistemi, promet, javni prevoz in energetika (povpraševanje, proizvodnja, usmerjanje). Pripravijo se potrebna orodja za sprejemanje odločitev glede načrtovanja prostora na omenjenem območju. Med obravnavanimi vprašanji predstavlja intermodalni sistem temeljno strateško vprašanje za uvedbo inovativne transportne politike, ki bi dajala prednost kabotaži in železniškemu prevozu pred tradicionalnim cestnim prevozom oziroma prevoznim sistemom, ki bi funkcionalno dopolnjeval uporabo različnih sredstev prevoza. Namen projekta je torej določiti in zbrati potrebne informacije za čezmejno prostorsko načrtovanje v prihodnosti; izpostaviti prednosti in šibke točke sedanjih orodij za načrtovanje; predvideti možne nadgradnje obstoječih sistemov za načrtovanje in pripraviti predloge za pomembna področja skupnega interesa ali za podobna območja; preučiti in preveriti možnosti za povezovanje obstoječih komunalnih storitev, da bi se vzpostavili potrebni pogoji za celovit družbeni in gospodarski razvoj med Slovenijo in Italijo ob spoštovanju načel trajnosti.

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: marec 2005
 • Odobreni strošek: 250.000,00 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017