projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Trajnostno čezmejno upravljanje rastlinskega bogastva

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111003
 • Koristnik: Glavna direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za vede živalske proizvodnje - Univerza v Vidmu
  Zooprofilaktični eksperimentalni zavod Benečij (Campoformido)
  Lovska zveza Slovenije (Ljubljana)
  Veterinarska fakulteta - Univerza v Ljubljani
  Zavod za gozdove Slovenije

 • Opis: Namen projekta je vzpostaviti čezmejno mrežo za spremljanje gibanja populacij, rabe habitatov, zdravstvenega in prehrambenega stanja nekaterih pomembnih živalskih vrst za varovanje narave (velikih mesojedcev) in lovstvo (prostoživeči kopitarji). V okviru projekta se izvaja tudi higiensko-sanitarna preiskava patologij, ki prizadevajo prostoživeče kopitarje na tem območju, pri čemer se posebna pozornost posveča zoonozam, boleznim, ki prizadenejo tako divje kot rejene kopitarje (govedo) in patologijam, ki se lahko prenašajo na človeka. Populacije preučevanih prostoživečih živalskih vrst živijo v obmejnem pasu in jih je torej potrebno upravljati na osnovi skupnih kriterijev. Zato problematike in vprašanja rešujejo mešane slovensko-italijanske komisije, ustanovljene ad hoc. Preučevanje, spremljanje in pripravljeni strokovni dokumenti so še zlasti pomembni, ker predstavljajo osnovo za predloge usklajevanja sistemov upravljanja, ohranjanja in izkoriščanja favne ter protokolov za ocenjevanje zdravstvenega stanja na čezmejnem območju, v skladu z določili evropskega pravnega reda na področju varovanja prostoživečih živalskih vrst. Zaradi velikega ekološkega in družbenega pomena preučevanih živalskih vrst se podatki in rezultati zbirajo tudi zato, da se preko promocijskih akcij in osveščanja javnosti, pripravijo predlogi za okolju prijazen turistični razvoj obmejnega območja.
 • Spletna stran projekta: http://web.uniud.it/wildlife/new-index-interreg.htm

 • Datum pričetka projekta: september 2002
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 1.035.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017