faq_slohello
FAQ


faq_slohello
1. V primeru prihodka je potrebno JTS seznaniti. Kakšna so ustrezna, dodatna navodila, ki jih posreduje JTS partnerjem v takih primerih?
Upravičenec izračuna, ali vrednost operativnih stroškov presega prihodke. Izračun bo pokazal, ali projekt ustvarja oz. ne ustvarja neto prihodkov. V primeru, da projekt ustvarja neto prihodke je potrebno upoštevati navodila, navedena v nadaljevanju. STS je potrebno seznaniti tudi v primerih, ko prihodkov ni možno predhodno izračunati.
2. Na osnovi česa je potrebno izdelati CBA analizo, za projekte ki ustvarjajo posreden prihodek, saj je v smernicah navedeno, da je potrebno uporabiti metodo finančne vrzeli zgolj za investicijske projekte, ki neto prihodke ustvarja s ceno, ki jo plača neposredno uporabnik za storitve/blago v okviru projekta?
V prihodnjih tednih bodo objavljena nova »Navodila za poročanje (verzija 04/2013)« s prilogami. V navodilih je v zvezi s prihodki na projektu predvideno, da upravičenec odgovori na vprašalnik (kontrolni list), ki vam ga posredujemo v prilogi, ter po potrebi uporabi metodo finančne vrzeli, skladno s Smernicami za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek, objavljenimi na spletni strani Programa.
V kolikor je potrebno za projekt izdelati CBA analizo:
3. Ali jo je potrebno na ravni Prijavnice (F / Opis stroškovnega načrta) dodatno priložiti?
Prijavnico je potrebno spremeniti oz. dodatno predložiti le v primeru, ko projekt ustvarja neto prihodke.
4. V primeru vmesnega in zaključnega poročila se po navodilih izpolni Kontrolni list za preverjanje morebitnih prihodkov v okviru projekta (zavihek 5.a), ali je temu potrebno priložiti tudi izdelano CBA analizo?
Analizo stroškov in koristi je potrebno izdelati le v primeru investicij, ki presegajo milijon EUR ali v primeru, da je pri uporabi metode finančne vrzeli (tudi poenostavljene metode) za izračun prihodkov ugotovljeno, da projekt ustvarja neto prihodek.
5. Je za samo izdelavo CBA analize predpisan specifičen obrazec?
Dodatna pojasnila v zvezi z izdelavo analize stroškov in koristi (obrazci, itd.) vsebujejo »Smernice za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek«, objavljene na spletni strani Programa.


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo