faq_slohello
FAQ


faq_slohello
Trenutno potekajo aktivnosti poročanja o izdatkih v okviru projekta. V zvezi s tem, smo tabelo na strani 18 novih »Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013« upoštevali kot prikaz primera in določili rok 10.09.2012 za posredovanje Poročila upravičenca za obdobje 01.06.2012-31.08.2012 (obdobje poročanja je bilo dogovorjeno v okviru projektnega partnerstva). Naknadno je bilo ugotovljeno, da so datumi, navedeni v omenjeni tabeli obvezujoči, zato nas zanima, ali je možno izbrane roke uskladiti v okviru naslednjega poročila (obdobje poročanja 01.09.2012-30.09.2012) ali je potrebno takoj obvestiti vse projektne partnerje o potrebi po takojšnji uskladitvi s časovnico rednih rokov poročanja, določeno v navodilih in upoštevati navedeni datum, t.j. 30.09.2012, kot datum zaključka obdobja poročanja.
»Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013« (verzija 03/2012 z dne 01/06/2012) določajo: »V primeru izjemnih okoliščin, zaradi katerih se upravičenec ne more držati rokov, se z OU preko STS lahko dogovori za oddajo poročila izven navedenih časovnih okvirov«. V skladu s prošnjo, ki jo predloži vodilni partner (VP), se lahko izjemoma, prvo poročanje po 01.06.2012 obravnava kot prehodno. V takem primeru je možno poročati za obdobje, ki je že bilo dogovorjeno v okviru projektnega partnerstva.
Pri naslednjem poročanju pa je potrebno roke uskladiti z navedenimi v Navodilih: »Vodilni partner določi za celoten projekt enotna obdobja poročanja za vse upravičence v okviru projekta. Poročila vseh partnerjev imajo tako enotna obdobja poročanja. VP izbere najmanj 2 od 5 možnih rokov v posameznem koledarskem letu za posredovanje Poročila vodilnega partnerja – stolpec F. Z izbiro datuma v stolpcu F, VP določi za vse upravičence projekta v posameznem koledarskem letu, obdobje poročanja in oddajo dokumentacije za projekt - stolpec od A do E. Po opravljeni izbiri so datumi v stolpcih D in F zavezujoči in jih je potrebno upoštevati. VP mora pri izbiri datuma upoštevati finančno in vsebinsko izvajanje projekta ter cilje porabe, ki jih je potrebno doseči za posamezno leto.«
V primeru, da se je VP s projektnimi partnerji (PP) dogovoril za posredovanje Poročila VP dne 20.01.2013 (stolpec F), za vse PP velja obdobje poročanja 01.09.2012-30.09.2012 (dokumentacijo je potrebno predložiti organu prvostopenjske kontrole v prvih dneh meseca oktobra 2012). V kolikor pa je bilo v okviru projektnega partnerstva dogovorjeno, da se Poročilo VP posreduje dne 20.03.2013 (stolpec F), morajo vsi partnerji pripraviti poročilo za obdobje poročanja 01.09.2012-30.11.2012 (dokumentacijo je potrebno predložiti organu prvostopenjske kontrole v prvih dneh meseca decembra 2012).
Obdobje poročanja in rok za oddajo dokumentacije organu prvostopenjske kontrole sta dejansko povezana z datumom posredovanja Poročila VP Organu upravljanja. Ko je datum posredovanja Poročila VP določen (najmanj dvakrat in največ petkrat v posameznem koledarskem letu), postanejo ostali roki, navedeni v tabeli na strani 18 Navodil za poročanje, zavezujoči. Enako velja tudi za roke, predvidene za poročanje o spremembah, navedene v 3. poglavju omenjenih navodil.


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo