faq_slohello
FAQ


faq_slohello
1. Smo javna znanstveno raziskovalna organizacija, ki ima pristojnost na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije. Sedež organizacije je v Ljubljani, kjer je tudi glavnina naših inštitutov (organizacijskih enot). Poleg tega imamo nekaj izpostav, med drugim tudi v območjih treh statističnih regij, ki sodijo v upravičeno območje tega javnega razpisa. Te enote so ustrezno opredeljene v statutu naše organizacije.
a) V okviru javnega razpisa št. 3/2011 bi želeli sodelovati v projektu, in sicer v okviru organizacijske enote, ki jo imamo v Novi Gorici. V pripravo in izvajanje so/bodo vključeni ljudje, zaposleni na enoti v Novi Gorici in ljudje, zaposleni v Ljubljani. Kot ena pravna oseba imamo seveda vse podporne službe v Ljubljani, naše področje delovanja pa obsega območje celotne Slovenije in zamejstva. Ali smo lahko upravičeni subjekt v okviru omenjenega javnega razpisa?
Organizacijska enota v Novi Gorici sodi v upravičeno območje, ki je določeno v 6. poglavju javnega razpisa. V skladu s 1. točko 7. poglavja javnega razpisa, so potemtakem izdatki, povezani s projektnimi aktivnostmi in osebami, ki bodo sodelovale na projektu in so zaposlene na omenjeni enoti, upravičeni.
Glede oseb in izdatkov, ki so vezani na zaposlene na sedežu organizacije v Ljubljani (torej izven upravičenega območja) pa je potrebno upoštevati določila 2. točke 7. poglavja javnega razpisa, ki pravi, da »…državne in deželne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta.« Učinek in koristnost sodelovanja projektnega partnerja izven upravičenega območja je potrebno jasno dokazati.
Poudariti pa velja, da so v tem primeru izdatki, nastali subjektom, navedenim v 2. točki 7. poglavja javnega razpisa, upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru posameznega projekta (21. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006).
V vašem primeru nastopate kot en projektni partner. V delu A.1 oz. A.2. prijavnice navajate podatke, ki se nanašajo na organizacijo. V prijavnici je potrebno natančno navajati, katere aktivnosti bodo izvedene v okviru organizacijske enote na upravičenem območju in katere v okviru podpornih služb, ki imajo sedež v Ljubljani (flexibility erea). V primeru slednjih, je nujnost in takojšnji učinek na upravičenem območju je potrebno v prijavnici ustrezno opisati in dokazati.
2. b) Poleg tega se dogovarjamo tudi za projekt, v katerega bi bil kot partner vključena ena od naših organizacijskih enot, ki ima sicer sedež v Postojni (torej zunaj upravičenega območja, ki je določeno v javnem razpisu), njegovo območje delovanja pa je zlasti obmejni pas z Italijo.
V tem primeru gre torej za zaposlene ter izdatke, ki so vezani na zaposlene v organizacijski enoti, ki je izven upravičenega območja in se torej upošteva določila 2. točke 7. poglavja javnega razpisa, ki pravi, da »…državne in deželne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta.« Učinek in koristnost sodelovanja partnerja izven upravičenega območja je potrebno jasno dokazati. Poudariti pa velja, da so izdatki, nastali subjektom, ki zapadejo pod 2. točko 7. poglavja javnega razpisa, upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru posameznega projekta (21. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006).
3. c) Za oba omenjena primera nas zanima, ali smo upravičeni do sodelovanja? Glede na razpisne pogoje: »Na javni razpis se lahko prijavijo vodilni partnerji in projektni partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju določenem v 6. poglavju tega javnega razpisa.« (stran 9), smo ustrezen partner, ker zadoščamo kriteriju, da imamo organizacijsko enoto na upravičenem območju. V povezavi s tem bi vprašali, ali je dovolj imeti organizacijsko enoto na opravičenem območju in ali je v projekt lahko vključena samo ta organizacijska enota, ki ima sedež na upravičenem območju?
Torej, kot pojasnjeno v odgovoru na vprašanje pod a) in b), lahko v projekt vključite osebe in aktivnosti, ki se bodo izvajale bodisi:
v okviru organizacijskih enot, ki geografsko sodijo v upravičeno območje, ki je opredeljeno v 6. poglavju javnega razpisa ali/in
v okviru sedeža organizacije v Ljubljani (torej izven upravičenega območja), pod pogojema:
da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjate takojšen učinek na upravičenem območju in
je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta.
Izpolnjevanje pogojev mora biti utemeljeno in dokazano v Prijavnici. Izdatki, nastali subjektom, ki zapadejo pod 2. točko 7. poglavja javnega razpisa, upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru posameznega projekta (21. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006).
4. Smo javni subjekt s sedežem izven upravičenega območja, ki je določeno v javnem razpisu (Ljubljana), s pristojnostmi na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije. Naloge iz naše pristojnosti opravljamo tudi na upravičenem območju, določenim v javnem razpisu, vendar pa na upravičenem območju nimamo organizacijskih enot. Ali lahko sodelujemo v projektu kot projektni partner ali kot vodilni partner?
Da, v skladu s določilom 2. točke 7. poglavja javnega razpisa, ki pravi, da »…državne in deželne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta« lahko sodelujete kot projektni ali vodilni partner na projektu. Zahtevani učinek in koristnost sodelovanja partnerja izven upravičenega območja je potrebno jasno dokazati. Poudariti pa velja, da so izdatki, nastali subjektom, ki zapadejo pod 2. točko 7. poglavja javnega razpisa (kot npr. vaš primer), upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru posameznega projekta (21. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006).
5. Na vas se obračam z vprašanjem v zvezi z Javnim razpisom za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju st. 03/2011, gre pa za naslednjo zadevo. Italijanski potencialni vodilni partner nas je povabil k sodelovanju v projektu, ki bi se ga prijavilo v okviru omenjenega razpisa. Za sodelovanje smo zelo zainteresirani, saj gre za projekt, ki se umešča na področje, kamor se umešča tudi naša dejavnost. Vendar obstaja naslednji problem: naša organizacija ima sedež v Ljubljani, v razpisu pa piše, da se lahko prijavijo vodilni partnerji in projektni partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v Goriški, Obalno-kraški ali Gorenjski statistični regiji. Ali morda kljub temu obstaja kakšna možnost, da bi sodelovali oz. se prijavili na razpis?
Kot izhaja iz 7. poglavja javnega razpisa, so upravičeni do sofinanciranja v okviru projekta subjekti, ki:
a) imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravilčenem območju, določenem v 6. poglavju javnga razpisa
b) Ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje
določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) ter državne in deželne raziskovalne
institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju
določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z
izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta. Izpolnjevanje pogojev mora biti utemeljeno in dokazano v Prijavnici. Izdatki, nastali subjektom, ki zapadejo pod 2. točko 7. poglavja javnega razpisa, upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru posameznega projekta (21. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006).

Ker nimate ne sedeža ne organizacijske enote na upravičenem območju, bi v vašem primeru lahko bili upravičeni do sodelovanja na projektu na podlagi 2. točke 7. poglavja. Vendar pa predvidevam, da niti po 2. točki 7. poglavja ne sodite med upravičene subjekte, saj niste ministrstvo, javni subjekt, univerza, fakulteta ali državna in deželna raziskovalna institucija.
V kolikor pa se lahko upravičeno uvrstite v eno od navedenih organizacijskih/statusnih oblik (2. točka 7. poglavja), opravljate naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu in z izvedenimi aktivnostmi ustvarjate takojšen učinek na upravičenem območju ter je vaša vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta, ste seveda lahko upravičenec na projektu.
6. Zanima me definicija "organizacijske enote" v kontekstu poglavja 7. Upravičeni subjekti (Na javni razpis se lahko prijavijo vodilni partnerji in projektni partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju določenem v 6. poglavju tega javnega razpisa.) Ali kot organizacijsko enoto lahko razumemo tudi podružnico društva, ki ni organizirana kot posebna pravna oseba?
Dva pogoja, ki določata obstoj organizacijske enote sta:
- Da je organizacijska enota geografsko/lokacijsko ločena od sedeža organizacije (dislocirana enota);
- Da aktivnosti izvaja neposredno z lastnimi zaposlenimi (tudi če gre zgolj za administrativne aktivnosti).
7. V zvezi z razpisom 3/2011 me zanima ali sta Agencija RS za okolje in Univerza v Ljubljani, ki delujeta tudi na upravičenem območju (monitoring, raziskave itd. na območju celotne Slovenije) upravičena subjekta.
Kot izhaja iz 2. točke 7. poglavja javnega razpisa, so upravičeni do sofinanciranja v okviru projekta Ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) ter državne in deželne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z
izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta. Izpolnjevanje pogojev mora biti utemeljeno in dokazano v Prijavnici. Izdatki, nastali subjektom, ki zapadejo pod 2. točko 7. poglavja javnega razpisa, upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru posameznega projekta (21. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006).
Tako Agencija RS za okolje kot tudi Univerza v Ljubljani sta lahko upravičena subjekta v skladu z javnim razpisom, seveda je potrebno izpolnjevati tudi pogoj, da izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta.
8. Enako me zanima ali je Geoinženiring d.o.o. - zasebna organizacija, ki izvaja geološke raziskave na ozemlju celotne Slovenije upravičen subjekt.
V tem primeru gre za zasebno družbo, ki, predvidevamo, nima sedeža na upravičenem območju in je ne moremo uvrstiti med subjekte, navedene v 2. točki 7. poglavja (ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete, državne in deželne raziskovalne institucije). V tem primeru subjekt ni upravičen do sodelovanja na projektu kot projektni ali vodilni partner.


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo