cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

31.03.2015 Promet

IMG_0244

Dne 31. marca 2015 je potekal dogodek, namenjen kapitalizaciji izkušenj, ki so jih pridobili projekti na področju transporta, sofinancirani v okviru Čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013.
Organizacija dogodka je potekala pod okriljem projekta ADRIA A in njegovega vodilnega partnerja InCE, v sodelovanju s skupnim tehničnim sekretariatom programa.

Na prvi delovni seji so bile predstavljene izkušnje projektov, ki so bili izvedeni v okviru programa sodelovanja Slovenija - Italija, kot so ADRIA A, IDAGO, TIP in TRADOMO, pa tudi tistih enakih projektov, ki so bili izvedeni v okviru programov sodelovanja med državama, kot sta EMPIRIC in EDITS (Srednja Evropa). Predstavljen je bil tudi GECT GO kot primer čezmejnega sodelovanja institucij.

IMG_0245
Na drugi seji so se udeleženci razdelili v dve delovni skupini, ki sta obravnavali naslednje tematike:
- dostopnost in intermodalnost;
- čezmejna mobilnost.
Delovna skupina 1 - dostopnost in intermodalnost

Začenši s projektoma ADRIA A in TIP, je prva delovna skupina zaključila, da bi morali biti projekti na področju transporta, vkolikor so čezmejni, integrirani v obsežnejše strategije - v tem smislu makro regionalne strategije, ki vključujejo čezmejno območje med Slovenijo in Italijo (Alpska, Podonavska, Jadransko-Jonska), predstavljajo najbolj uporaben referenčni okvir.
Že v obdobju 2007 - 2013 so, upoštevajoč periferni položaj programskega območja, realizirani projekti pritegnili pozornost ministrstev obeh držav za nekatere problematike, ki bi bile v nasprotnem primeru zapostavljene. Prav tako je potrebno povedati, da projekti, ki se izvajajo v okviru meddržavnega sodelovanja ne dajejo pozornosti lokalnim tematikam, saj so veliko širšega značaja: če bi tematiko dostopnosti izločili tudi iz čezmejnih programov, bi lahko čezmejna območja postala še bolj obrobna.

Skupina je oblikovala nekaja predlogov in idej za projekte v programskem obdobju 2014-2020:
- možnost vključitve partnerjev iz Avstrije in Hrvaške, vsaj kot pridružene partnerje: glede na geografsko bližino, se lahko nekatere tematike bolje obravnavajo in rešijo tako, da so pri tem vključene vse sosednje realnosti;
- v okviru tematskega cija 1 (inovacija in razvoj) je potrebno ciljati na usposabljanje (mehki ukrepi) in oblikovanje inovativnih logističnih storitev;
- v okviru tematskega cilja 4 (nizko-ogljično gospodarstvo) je mogoče razdelati hipotezo o racionalizaciji distribucije blaga v obsežnem čezmejnem/urbanem okolju in pri tem izkoristiti bližnjo logistično infrastrukturo (SDAG/Vrtojba in Fernetiči/Sežana);
- potrebnih je več analiz in sodelovanja na področju križarjenj, ki ima pomemben vpliv na ozemljih Benetk, Trsta in Kopra.


Delovna skupina 2 - Čezmejna mobilnost

Druga delovna skupina, ki je obravnavala trajnostno čezmejno mobilnost in sta jo vodila VP projektov IDAGO in TRADOMO, je zaključila, da so se na podlagi konkretnih izvedenih projektov pojavile nove potrebe in priložnosti, ki so lahko predmet programskega obdobja 2014-2020.
Novo obdobje programa Evropskega teritorialnega sodelovanja bi moralo pri čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Italijo olajšati vključevanje partnerjev iz tretjih držav (Avstrija in Hrvaška): nekatere problematike lokalnega značaja bi lahko veliko bolj učinkovito rešili tako, da bi vključili tudi obmejno območje tretje države (območje tromeje na severu in obalne jadranske meje na jugu). Potrebno bi bilo srečanje organov upravljanja / skupnih tehničnih sekretariatov vseh štirih pripadajočih programov čezmejnega sodelovanja (CBC programi).
Enako pomembno je ukrepati na področju usklajevanja nacionalnih predpisov, saj ravno razlike med obstoječimi predpisi velikokrat onemogočajo izvedbo tudi najbolj enostavnih ukrepov (npr. javna lokalna čezmejna plovba).
Usklajevanje predpisov, ki bi vključevalo institucionalne nosilce odločitev, bi moralo biti obvezno za vsak projekt in pri tem slediti smernicam evropskih prizadevanj za boljše delovanje enotnega trga.


Zaključki:

Na podlagi tematskih ciljev, ki so bili izbrani v okviru programa Slovenija - Italija 2014 – 2020 (TC1, TC4, TC6, TC11), je delovna skupina zaključila, da se lahko tematika mobilnosti razdeli na različne aktivnosti, med njimi:
- Prednostna naloga 1 (inovacije tehnologije, izdelkov, procesov, organizacije): zelena prevozna sredstva, socialne inovacije, tehnologije, ki omogočajo trajnostno mobilnost;
- Prednostna naloga 2 (gospodarstvo z nizko ogljično sledjo): trajnostna in večmodalna mobilnost, skupno oblikovanje trajnostnih načrtov za urbano mobilnost (Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) v luči t.im. "Smart Cities", lokalnega javnega prevoza in "zadnjega čezmejnega miljnika", odstranitev "ozkih grl" v prometu, razvoj t.im. skupnih avtomobilov (car-sharing) na električni pogon, ocena in priprava načrtov za električne polnilne postaje, ponovno ovrednotenje različnih prevoznih sredstev (pomorskih, zračnih, tudi ovrednotenje manjših letališč);
- Prednostna naloga 3 (varovanje in promocija naravnih in kulturnih virov): razširjen marketing izven programskega območja, promocija socialnih inovacij (npr. sprememba navad uporabe osebnih avtomobilov), skupna mobilnostna infrastruktura za krajše razdalje, obnova opuščenih poti naravnega in/ali arhitektonskega pomena, okrepitev čezmejnih kolesarskih povezav vzhod-zahod;
- Prednostna naloga 4 (zmogljivost javne uprave in čezmejno upravljanje): povezovanje javnih uprav, usklajevanje predpisov, skupno oblikovanje načrtov, usklajeno financiranje.


Vabilo-Program
Vprašalnik ITA
Vprašalnik SLO